Kartalkaya Ski Center and Resorts
Kartalkaya ski resort, on the east side of Koroglu Bolu Mountains is a ski resort. Kartalkaya is one of Turkey’s most...